firma-za-pochistvane-v-sofia
pochistvashta-firma-telefon
kontakti-s-pochistvashta-kompania
Затвори
firma-za-pochistvane-sofia

Общи условия

I. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

Чл.1. Информация относно „БЛИКСИ“ ЕООД
(1) Наименование: „БЛИКСИ“ ЕООД, търговско име BLIXY
(2) Седалище: БЪЛГАРИЯ, община Столична, гр. София, 1404; ж.к Стрелбище, ул. „Златишки проход“, бл. 4,
вх. В
(3) Адрес за упражняване на дейността: БЪЛГАРИЯ, община Столична, гр. София, 1404; ж.к Стрелбище,
ул. „Златишки проход“, бл. 4, вх. В
(4) Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Стрелбище, блок 4, вх.В, тел.: 0876 364 352, електронна
поща: info@blixybg.com
(5) „БЛИКСИ“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 2. (1) Всички публикации в Интернет страницата са изключителна интелектуална собственост на
„БЛИКСИ“ и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не
могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на
„БЛИКСИ“.
(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Интернет страницата, без
разрешение на „БЛИКСИ“, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска,
административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото
българско законодателство.
(3) „БЛИКСИ“ не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Интернет
страницата чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
(4) „БЛИКСИ“ си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не
само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата, без съгласието на Ползвателя,
за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално
настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
(5) „БЛИКСИ“ си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или
съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им
на Интернет страницата.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от „БЛИКСИ“ чрез
Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на
Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните
от него услуги, актуални предложения, контакти, представяне на свои клиенти, партньори и други.
(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални
бутони в Интернет страницата.
(3) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез функционални
форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни
посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпращане. При използване на тази услуга
Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат
за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между
съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение
за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в
договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил
запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената
услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика. Доставчикът
не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(4) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от
Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. За
целта е необходимо Ползвателят да избере конкретна функционална препратка на Интернет
страницата (място, на което е изписан имейл адрес на Доставчика и върху него може да се „кликне“) и
ползваното от него устройство да отвори нов прозорец за писане на съобщение от имейл клиент
заложен на устройството. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който
ще бъде предоставен такъв.
(5) Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили
на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и
други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи
отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена
възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика.
Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е
предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
(6) Доставчикът предоставя възможност за смяна езика на съдържанието в уеб сайта, чрез избор на
функционални бутони/иконки обозначаващите съответните езици в горната част на Интернет
страницата.
(7) Доставчикът не гарантира възможността за превод на всяко едно съдържание в Интернет
страницата.
(8) Доставчикът предоставя възможност на Ползвателя за комуникация в реално време / онлайн чат с
представител/служител на Доставчика чрез функционално поле за комуникация на Интернет
страницата.
(9) Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на услугата нито времето за отговор на
своите представители/служители при започване на комуникация от страна на Ползвателя.

IV. РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 5. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с
договореното/поръчаното.
(2) „БЛИКСИ“ не носи отговорност за вреди и материални щети, настъпили вследствие на дейността
на хигиенистите. Всички рекламации относно дейността на хигиенистите се отправят директно
към тях.
(3) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това
дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(4) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на
услугата с договореното.
(5) Рекламацията се подава на посочения от „БЛИКСИ“ телефон или писмено, чрез посочения имейл, по
поща подадена до адреса на дружеството.
(6) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията,
предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на
претендираната сума, адрес, телефон и имейл за контакт.
(7) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на
които се основава претенцията, а именно:
– касова бележка или фактура;
– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или
услугата с договореното;
-други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) „БЛИКСИ“ предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателите съгласно Закона за
защита на личните данни, обявена на сайта.
(2) „БЛИКСИ“ не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за
използване на Сайта от Посетителите.
(3) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за
обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен
случай.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от „БЛИКСИ“ по всяко време.


VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) „БЛИКСИ“ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Ползвателите, причинени от
съдържащи се в публикуваните на Интернет страницата материали.
(2) „БЛИКСИ“ не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателите на трети лица, вследствие
използването на Интернет страницата и съдържащите се в нея материали.